Oficjalna strona Polonia Warszawa

Ogłoszenie z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Drugie zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Polonii Warszawa S.A

Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000522460 (Spółka), na podstawie art. 560 KSH, niniejszym dokonuje drugiego zawiadomienia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Istotne elementy planu przekształcenia:

 1. przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach opisanych w art. 551 i nast. KSH na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki;
 2. firma Spółki po przekształceniu będzie następująca: Polonia Warszawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 3. wartość bilansowa majątku Spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 30 czerwca 2021 r. została określona na kwotę: 2.123.688,85 zł;
 4. kapitał zakładowy Spółki po przekształceniu będzie wynosił 8.441.000,00 zł i dzielił się na 16.882 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki proporcjonalnie do liczby akcji przysługujących im w kapitale zakładowym Spółki z zachowaniem uprawnień wynikających z uprzywilejowania akcji Spółki.

Przekształcenie nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi płatnościami pieniężnymi.

Plan przekształcenia został sporządzony w dniu 19 lipca 2021 r. Plan przekształcenia nie wymagał badania przez biegłego rewidenta.

Akcjonariusze Spółki mogą od dnia 26 lipca 2021 r. do dnia 2 września 2021 r. zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia i załącznikami (obejmującymi projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia) w siedzibie Spółki w Warszawie (00-206) przy ul. Konwiktorskiej 6/205 w dniach roboczych (pon.-pt.) w godz. 10:00-16:00.

W związku z planowanym przekształceniem, ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 26 lipca 2021 r. nr 142/2021(6287) pod poz. 47713, Zarząd na dzień 2 września 2021 r., na godz. 11:00, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZ). ZWZ odbędzie się w Warszawie przy al. Niepodległości 69 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (on-line).

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możecie znaleźć Państwo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 lipca 2021 r. nr 142/2021(6287) pod poz. 47713. <<Ogłoszenie MSiG nr 142-2021(6287) pod poz. 47713>>

Drugie zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możecie znaleźć Państwo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 sierpnia 2021 r. nr 153/2021(6298) pod poz. 50791. <<Ogłoszenie MSiG nr 153-2021(6298) pod poz. 50791>>

Ogłoszenie z dnia 26 lipca 2021 r.

Zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Polonii Warszawa S.A. oraz zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000522460 (Spółka), na podstawie art. 560 KSH, niniejszym dokonuje pierwszego zawiadomienia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Istotne elementy planu przekształcenia:

 1. przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach opisanych w art. 551 i nast. KSH na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki;
 2. firma Spółki po przekształceniu będzie następująca: Polonia Warszawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 3. wartość bilansowa majątku Spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 30 czerwca 2021 r. została określona na kwotę: 2.123.688,85 zł;
 4. kapitał zakładowy Spółki po przekształceniu będzie wynosił 8.441.000,00 zł i dzielił się na 16.882 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki proporcjonalnie do liczby akcji przysługujących im w kapitale zakładowym Spółki z zachowaniem uprawnień wynikających z uprzywilejowania akcji Spółki.

Przekształcenie nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi płatnościami pieniężnymi.

Plan przekształcenia został sporządzony w dniu 19 lipca 2021 r. Plan przekształcenia nie wymagał badania przez biegłego rewidenta.

Akcjonariusze Spółki mogą od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia 2 września 2021 r. zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia i załącznikami (obejmującymi projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia) w siedzibie Spółki w Warszawie (00-206) przy ul. Konwiktorskiej 6/205 w dniach roboczych (pon.-pt.) w godz. 10:00-16:00.

W związku z powyższym, na podstawie art. 399 § 1, w zw. z art. 395, art. 393 pkt. 1, art. 402 i art. 406(5) KSH oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 2 września 2021 r., na godz. 11:00 (ZWZ).

ZWZ odbędzie się w Warszawie przy al. Niepodległości 69, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (on-line), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdań finansowych za lata 2019/2020 i 2020/2021, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za lata 2019/2020 i 2020/2021, oraz wniosku w sprawie pokrycia strat poniesionych w latach obrotowych 2019/2020 i 2020/2021.
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Polonii Warszawa S.A., a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata obrotowe 2019/2020 i 2020/2021;
  2. oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia strat poniesionych w latach obrotowych 2019/2020 i 2020/2021;
  3. rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej udzielenia członkom Zarządu Polonii Warszawa S.A., absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w latach obrotowych 2019/2020 i 2020/2021.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polonii Warszawa S.A. za lata obrotowe 2019/2020 i 2020/2021.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata obrotowe 2019/2020 i 2020/2021.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w latach obrotowych 2019/2020 i 2020/2021.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w latach obrotowych 2019/2020 i 2020/2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat poniesionych w latach obrotowych 2019/2020 i 2020/2021.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok obrotowy 2021/2022.
 15. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 17. Przedstawienie istotnych elementów planu przekształcenia Spółki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków organów przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

<<Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy>>

Zgodnie z art. 406(5) KSH, udział w ZWZ będzie możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (on-line), w przypadku zgłoszenia Spółce przez akcjonariusza takiego zamiaru w terminie do dnia 25 sierpnia 2021 r. Regulamin udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka zamieści na stronie internetowej www.kspolonia.pl

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ możecie znaleźć Państwo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 lipca 2021 r. nr 142/2021(6287) pod poz. 47713. <<Ogłoszenie MSiG nr -142-2021>>

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,
 
Klub zwraca się do wszystkich Akcjonariuszy, posiadających akcje o numerach wskazanych w tabeli poniżej, z prośbą o osobisty kontakt celem weryfikacji Państwa danych przez Klub. Jest to konieczne z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów i konieczność stworzenia rejestru Akcjonariuszy zgodnego z aktualnymi wymogami prawa. 

W związku z tym prosimy Państwa o wydrukowanie, uzupełnienie i podpisanie formularza załączonego poniżej oraz dostarczenie dokumentu do siedziby Klubu przy ul. Konwiktorskiej 6/205, 00-206 Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 15:00. 

FORMULARZ 

Lp.

SERIA AKCJI

AKCJE OD NUMERU

 

AKCJE DO NUMERU

RODZAJ AKCJI (IMIENNE/NA OKAZICIELA)

 1.  

A
B
H
J

A078
B065
H431
J387

-

-

-

-

A087
B084
H438
J393

imienne
imienne
imienne
imienne

 1.  

A
A
A

A071
A095
A004

-

-

-

A077
A097
A026

imienne
imienne
imienne

 1.  

B
H

B039
H342

-

-

B048
H378

imienne
imienne

 1.  

B

B090

-

B099

Imienne

 1.  

B
H

B024
H444

-

-

B028
H445

imienne
imienne

 1.  

B
H

B017
H439

-

-

B021
X

imienne
imienne

 1.  

B

B007

-

B011

imienne

 1.  

A

A048

-

A052

imienne

 1.  

A

A039

-

A042

imienne

 1.  

A

A032
A068

-

-

X
A70

imienne
imienne

 1.  

B

B106

-

B109

imienne

 1.  

A
H

A098
H424

--

A099
H426

imienne
imienne

 1.  

B

B012

-

B014

imienne

 1.  

B

B004

-

B005

imienne

 1.  

B

B057

-

B058

imienne

 1.  

A

A091

-

A092

imienne

 1.  

A

A093

-

A094

imienne

 1.  

B

B116

-

B117

imienne

 1.  

B

B053

-

X

imienne

 1.  

B

B115

-

X

imienne

 1.  

B

B054

-

X

imienne

 1.  

B

B085

-

X

imienne

 1.  

B

B016

-

X

imienne

 1.  

B

B022

-

X

imienne

 1.  

B

B015

-

X

imienne

 1.  

B

B059

-

X

imienne

 1.  

B

B063

-

X

imienne

 1.  

B

B062

-

X

imienne

 1.  

B

B086

-

X

imienne

 1.  

B

B061

-

X

imienne

 1.  

A

A035

-

X

imienne

 1.  

B

B119

-

X

imienne

 1.  

A

A037

-

X

imienne

 1.  

B

B101

-

X

imienne

 1.  

A

A089

-

X

imienne

 1.  

B

B104

-

X

imienne

 1.  

B

B089

-

X

imienne

 1.  

B

B088

-

X

imienne

 1.  

A

A036

-

X

imienne

 1.  

B

B052

-

X

imienne

 1.  

B

B055

-

X

imienne

 1.  

A

A038

-

X

imienne

 1.  

B

B056

-

X

imienne

 1.  

B

B050

-

X

imienne

 1.  

B

B102

-

X

imienne

 1.  

B

B023

-

X

imienne

 1.  

B

B118

-

X

imienne

 1.  

B

B103

-

X

imienne

 1.  

A

A034

-

X

imienne

 1.  

B

B064

-

X

imienne

 1.  

B

B120

-

X

imienne

 1.  

A

A033

-

X

imienne

 1.  

B

B049

-

X

imienne

 1.  

B

B060

-

X

imienne

 1.  

B

B006

-

X

imienne

 1.  

E
H
J
J

E0251
H001
J301
J076

-

-

-

-

E0500
H100
J385
J100

zwykłe
imienne
imienne
imienne

 1.  

C

C0569

-

C0718

imienne

 1.  

C

C0051

-

C0100

imienne

 1.  

C

C0386

-

C0420

imienne

 1.  

C

C0251

-

C0320

imienne

 1.  

D

D0229

-

D0291

zwykłe

 1.  

C

C0457

-

C0506

imienne

 1.  

C

C0341

-

C0360

imienne

 1.  

C

C036

-

C0385

imienne

 1.  

E
H

E0571
H440

--

E0585
H443

zwykłe
imienne

 1.  

E
H

E0586
H427

--

E0600
H430

zwykłe
imienne

 1.  

D

D0161

-

D0175

zwykłe

 1.  

D

D0146

-

D0160

zwykłe

 1.  

C
H

C1019
H447

-

-

C1028
X

imienne
zwykłe

 1.  

E
H

E0511
H446

-

-

E0520
X

zwykłe
zwykłe

 1.  

C

C0557

-

C0566

imienne

 1.  

D

D0016

-

D0020

zwykłe

 1.  

C

C0567

-

C0568

imienne

 1.  

D

D0015

-

X

zwykłe

 1.  

D

D0004

-

X

zwykłe

 1.  

C

C0456

-

X

imienne

 1.  

D

D0001

-

X

zwykłe

 1.  

J
C
C
C

J386
C0421
C0321
C0001

-

-

-

-

X
C0455
C0340
C0050

imienne
imienne
imienne
imienne

 

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Klub zwraca się do wszystkich Akcjonariuszy, posiadających akcje o numerach wskazanych w poniższej tabeli, z prośbą o podanie przez Państwa swoich danych. Jest to konieczne z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów i konieczność stworzenia rejestru Akcjonariuszy Klubu, zgodnego z aktualnymi wymogami prawa.

W związku z tym prosimy Państwa o wydrukowanie, uzupełnienie i podpisanie formularza załączonego poniżej oraz przesłanie jego skanu na adres e-mail: akcjonariusze|kspolonia.pl| |akcjonariusze|kspolonia.pl lub do siedziby Klubu - Konwiktorska 6/205, 00-206 Warszawa.

FORMULARZ 

 

Lp.

SERIA AKCJI

AKCJE OD NUMERU

 

AKCJE DO NUMERU

RODZAJ AKCJI (IMIENNE/NA OKAZICIELA)

 1.  

A
B
H
J

A078
B065
H431
J387

-

-

-

-

A087
B084
H438
J393

imienne
imienne
imienne
imienne

 1.  

A
A
A

A071
A095
A004

-

-

-

A077
A097
A026

imienne
imienne
imienne

 1.  

B
H

B039
H342

-

-

B048
H378

imienne
imienne

 1.  

B

B090

-

B099

Imienne

 1.  

B
H

B024
H444

-

-

B028
H445

imienne
imienne

 1.  

B
H

B017
H439

-

-

B021
X

imienne
imienne

 1.  

B

B007

-

B011

imienne

 1.  

A

A048

-

A052

imienne

 1.  

A

A039

-

A042

imienne

 1.  

A

A032
A068

-

-

X
A70

imienne
imienne

 1.  

B

B106

-

B109

imienne

 1.  

A
H

A098
H424

--

A099
H426

imienne
imienne

 1.  

B

B012

-

B014

imienne

 1.  

B

B004

-

B005

imienne

 1.  

B

B057

-

B058

imienne

 1.  

A

A091

-

A092

imienne

 1.  

A

A093

-

A094

imienne

 1.  

B

B116

-

B117

imienne

 1.  

B

B053

-

X

imienne

 1.  

B

B115

-

X

imienne

 1.  

B

B054

-

X

imienne

 1.  

B

B085

-

X

imienne

 1.  

B

B016

-

X

imienne

 1.  

B

B022

-

X

imienne

 1.  

B

B015

-

X

imienne

 1.  

B

B059

-

X

imienne

 1.  

B

B063

-

X

imienne

 1.  

B

B062

-

X

imienne

 1.  

B

B086

-

X

imienne

 1.  

B

B061

-

X

imienne

 1.  

A

A035

-

X

imienne

 1.  

B

B119

-

X

imienne

 1.  

A

A037

-

X

imienne

 1.  

B

B101

-

X

imienne

 1.  

A

A089

-

X

imienne

 1.  

B

B104

-

X

imienne

 1.  

B

B089

-

X

imienne

 1.  

B

B088

-

X

imienne

 1.  

A

A036

-

X

imienne

 1.  

B

B052

-

X

imienne

 1.  

B

B055

-

X

imienne

 1.  

A

A038

-

X

imienne

 1.  

B

B056

-

X

imienne

 1.  

B

B050

-

X

imienne

 1.  

B

B102

-

X

imienne

 1.  

B

B023

-

X

imienne

 1.  

B

B118

-

X

imienne

 1.  

B

B103

-

X

imienne

 1.  

A

A034

-

X

imienne

 1.  

B

B064

-

X

imienne

 1.  

B

B120

-

X

imienne

 1.  

A

A033

-

X

imienne

 1.  

B

B049

-

X

imienne

 1.  

B

B060

-

X

imienne

 1.  

B

B006

-

X

imienne

 1.  

E
H
J
J

E0251
H001
J301
J076

-

-

-

-

E0500
H100
J385
J100

zwykłe
imienne
imienne
imienne

 1.  

C

C0569

-

C0718

imienne

 1.  

C

C0051

-

C0100

imienne

 1.  

C

C0386

-

C0420

imienne

 1.  

C

C0251

-

C0320

imienne

 1.  

D

D0229

-

D0291

zwykłe

 1.  

C

C0457

-

C0506

imienne

 1.  

C

C0341

-

C0360

imienne

 1.  

C

C036

-

C0385

imienne

 1.  

E
H

E0571
H440

--

E0585
H443

zwykłe
imienne

 1.  

E
H

E0586
H427

--

E0600
H430

zwykłe
imienne

 1.  

D

D0161

-

D0175

zwykłe

 1.  

D

D0146

-

D0160

zwykłe

 1.  

C
H

C1019
H447

-

-

C1028
X

imienne
zwykłe

 1.  

E
H

E0511
H446

-

-

E0520
X

zwykłe
zwykłe

 1.  

C

C0557

-

C0566

imienne

 1.  

D

D0016

-

D0020

zwykłe

 1.  

C

C0567

-

C0568

imienne

 1.  

D

D0015

-

X

zwykłe

 1.  

D

D0004

-

X

zwykłe

 1.  

C

C0456

-

X

imienne

 1.  

D

D0001

-

X

zwykłe

 1.  

J
C
C
C

J386
C0421
C0321
C0001

-

-

-

-

X
C0455
C0340
C0050

imienne
imienne
imienne
imienne

Ogłoszenie

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) po raz piąty wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Konwiktorskiej 6/205, 00-206 Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Ogłoszenie o wezwaniu możecie znaleźć Państwo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2 marca 2021 r. nr 41 (6186), pod poz. 14444.

Ogłoszenie

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) po raz czwarty wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Konwiktorskiej 6/205, 00-206 Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Ogłoszenie o wezwaniu możecie znaleźć Państwo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 15 lutego 2021 r. nr 30 (6175), pod poz. 10743.

Ogłoszenie

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) po raz trzeci wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Konwiktorskiej 6/205, 00-206 Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Ogłoszenie o wezwaniu możecie znaleźć Państwo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 stycznia 2021 r. nr 19 (6164), pod poz. 6704.

 

Ogłoszenie

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) po raz drugi wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Konwiktorskiej 6/205, 00-206 Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Ogłoszenie o wezwaniu możecie znaleźć Państwo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 14 stycznia 2021 r. nr 8 (6153), pod poz. 2556.

 

Ogłoszenie

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) po raz pierwszy wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. przy ul. Konwiktorskiej 6/205, 00-206 Warszawa, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Ogłoszenie o wezwaniu możecie znaleźć Państwo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 24 grudnia 2020 r. nr 251, pod poz. 74327.

Ogłoszenie

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polonia Warszawa S.A. 
 
Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000522460, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 i art. 4065 KSH oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 listopada 2020 r., na godz. 14:00 (dalej: NWZ)
 
NWZ odbędzie się w Warszawie przy al. Niepodległości 69, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (on-line) z następującym porządkiem obrad: 
 
 1. Otwarcie obrad, 
 2. Wybór Przewodniczącego, 
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał, 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 
 5. Przyjęcie porządku obrad, 
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4 000 000,00 zł (czterech milionów złotych) przez emisję 8000 (ośmiu tysięcy) akcji imiennych serii L, z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania ich do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej oraz w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki, 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 4-9 wprowadzających upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz o upoważnienie Zarządu do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki zgodnie z art. 379 § 1 KSH, 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 
 11. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o dalszym istnieniu Spółki, 
 13. Zamknięcie obrad. 
Zgodnie z art. 4065 KSH, udział w NWZ będzie możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (on-line), w przypadku zgłoszenia Spółce przez Akcjonariusza takiego zamiaru w terminie do 18.11.2020 r. Regulamin udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka zamieści na stronie internetowej www.kspolonia.pl. 
 
Zgodnie z art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki wskazuje dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki, które mają ulec zmianie oraz projektowane zmiany:  
 

a) § 8 zdanie pierwsze, które obecnie brzmi: 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.441.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych), Kapitał zakładowy dzieli się na 8.882 (słownie: osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje.”  
 otrzyma nowe, następujące brzmienie: 
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.441.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 16.882 (słownie: szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje.” 
 
b) do § 8 ust 1. dodany zostanie pkt 9) o następującej treści:  
„8.000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii L, oznaczonych numerami od L0001 do L8000” 
 
c) do § 9 dodane zostaną ustępy 4 - 9 o następującej treści:  

4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.330.500,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 6.661 (słownie: sześciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu jeden) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każda, w ramach nowej emisji akcji Spółki (kapitał docelowy). Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.  

5. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

6. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] z dnia [●]. 
7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 4 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 
8. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach udzielonego Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Subskrypcja akcji w ramach kapitału docelowego może zostać przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. 
9. O ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd jest umocowany w szczegó1ności do: 
a. ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej akcji danej emisji, 
b. pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru co do akcji danej emisji, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej. 
 
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA możecie znaleźć Państwo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 02 listopada 2020 r. nr 214, pod poz. 59503.
 
 

Ogłoszenie

Zarząd Polonia Warszawa S.A., działając na podstawie art. 358 § 3 KSH, ogłasza wykaz dokumentów akcji Spółki unieważnionych uchwałą Zarządu nr 1 z dn. 14.10.2020 r. w związku z dezaktualizacją treści dokumentów w zakresie informacji o ich wartości nominalnej, na skutek obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji z 1.000,00 zł na 500,00 zł:

odcinek zbiorowy 3 akcji imiennych od A001 do A003; odcinek zbiorowy 3 akcji imiennych od A068 do A070; 1 akcja imienna A032; 1 akcja imienna A033; 1 akcja imienna A034; 1 akcja imienna A035; 1 akcja imienna A036; 1 akcja imienna A037; 1 akcja imienna A038; odcinek zbiorowy 4 akcji imiennych od A039 do A042; odcinek zbiorowy 5 akcji imiennych od A043 do A047; odcinek zbiorowy 5 akcji imiennych od A027 do A031; odcinek zbiorowy 5 akcji imiennych od A 048 do A052; odcinek zbiorowy 5 akcji imiennych od A053 do A057; odcinek zbiorowy 10 akcji imiennych od A058 do A067; odcinek zbiorowy 7 akcji imiennych od A071 do A077; odcinek zbiorowy 3 akcji imiennych od A095 do A097; odcinek zbiorowy 23 akcji imiennych od A004 do A026; odcinek zbiorowy 10 akcji imiennych od A078 do A087; odcinek zbiorowy 2 akcji imiennych od A091 do A092; 1 akcja imienna A100; 1 akcja imienna A090; 1 akcja imienna A089; odcinek zbiorowy 2 akcji imiennych od A098 do A099; odcinek zbiorowy 2 akcji imiennych od A093 do A094; 1 akcja imienna A088; odcinek zbiorowy 3 akcji imiennych od B001 do B003; 1 akcja imienna B050; 1 akcja imienna B102; 1 akcja imienna B087; odcinek zbiorowy 10 akcji imiennych od B090 do B099; 1 akcja imienna B100; 1 akcja imienna B060; odcinek zbiorowy 5 akcji imiennych od B024 do B028; 1 akcja imienna B053; 1 akcja imienna B089; Odcinek zbiorowy 2 akcji imiennych od B057 do B058; 1 akcja imienna B101; 1 akcja imienna B115; 1 akcja imienna B120; 1 akcja imienna B086; 1 akcja imienna B015; 1 akcja imienna B016; 1 akcja imienna B049; odcinek zbiorowy 5 akcji imiennych od B110 do B114; 1 akcja imienna B103; odcinek zbiorowy 2 akcji imiennych od B116 do B117; 1 akcja imienna B118; 1 akcja imienna B104; 1 akcja imienna B054; odcinek zbiorowy 5 akcji imiennych od B017 do B021; 1 akcja imienna B006; 1 akcja imienna B061; 1 akcja imienna B105; odcinek zbiorowy 2 akcji imiennych od B004 do B005; 1 akcja imienna B059; 1 akcja imienna B056; 1 akcja imienna B062; odcinek zbiorowy 10 akcji imiennych od B039 do B048; 1 akcja imienna B085; 1 akcja imienna B051; odcinek zbiorowy 4 akcji imiennych od B106 do B109; 1 akcja imienna B052; 1 akcja imienna B088; odcinek zbiorowy 20 akcji imiennych od B065 do B084; 1 akcja imienna B119; 1 akcja imienna B022; 1 akcja imienna B023; odcinek zbiorowy 3 akcji imiennych od B012 do B014; odcinek zbiorowy 5 akcji imiennych od B007 do B011; 1 akcja imienna B063; 1 akcja imienna B064; odcinek zbiorowy 10 akcji imiennych od B029 do B038; 1 akcja imienna B055; odcinek zbiorowy 100 akcji imiennych od C0001 do C0100; odcinek zbiorowy 150 akcji imiennych od C0101 do C0250; odcinek zbiorowy 70 akcji imiennych od C0251 do C0320; odcinek zbiorowy 40 akcji imiennych od C0321 do C0360; odcinek zbiorowy 25 akcji imiennych od C0361 do C0385; odcinek zbiorowy 70 akcji imiennych od C0386 do C0455; 1 akcja imienna C0456; odcinek zbiorowy 50 akcji imiennych od C0457 do C0506; odcinek zbiorowy 50 akcji imiennych od C0507 do C0556; odcinek zbiorowy 10 akcji imiennych od C0557 do C0566; odcinek zbiorowy 2 akcji imiennych od C0567 do C0568; odcinek zbiorowy 150 akcji imiennych od C0569 do C0718; odcinek zbiorowy 300 akcji imiennych od C0719 do C1018; odcinek zbiorowy 10 akcji imiennych od C1019 do C1028; 1 akcja zwykła D0001; odcinek zbiorowy 2 akcji zwykłych od D0002 do D0003; 1 akcja zwykła D0004; odcinek zbiorowy 10 akcji zwykłych od D0005 do D0014; 1 akcja zwykła D0015; odcinek zbiorowy 5 akcji zwykłych od D0016 do D0020; odcinek zbiorowy 125 akcji zwykłych od D0021 do D0145; odcinek zbiorowy 15 akcji zwykłych od D0146 do D0160; odcinek zbiorowy 15 akcji zwykłych od D0161 do D0175; odcinek zbiorowy 3 akcji zwykłych od D0176 do D0178; odcinek zbiorowy 50 akcji zwykłych od D0179 do D0228; odcinek zbiorowy 63 akcji zwykłych od D0229 do D0291; odcinek zbiorowy 250 akcji zwykłych od E0001 do E0250; odcinek zbiorowy 250 akcji zwykłych od E0251 do E0500; odcinek zbiorowy 10 akcji zwykłych od E0501 do E0510; odcinek zbiorowy 10 akcji zwykłych od E0511 do E0520; odcinek zbiorowy 50 akcji zwykłych od E0521 do E0570; odcinek zbiorowy 15 akcji zwykłych od E0586 do E0600; odcinek zbiorowy 15 akcji zwykłych od E0571 do E0585; odcinek zbiorowy 1400 akcji zwykłych od E0601 do E2000; odcinek zbiorowy 100 akcji imiennych od H001 do H100; odcinek zbiorowy 75 akcji imiennych od H101 do H175; odcinek zbiorowy 101 akcji imiennych od H176 do H276; odcinek zbiorowy 2 akcji imiennych od H277 do H278; odcinek zbiorowy 63 akcji imiennych od H279 do H341; odcinek zbiorowy 37 akcji imiennych od H342 do H378; odcinek zbiorowy 25 akcji imiennych od H379 do H403; odcinek zbiorowy 20 akcji imiennych od H404 do H423; odcinek zbiorowy 3 akcji imiennych od H424 do H426; odcinek zbiorowy 4 akcji imiennych od H427 do H430; odcinek zbiorowy 8 akcji imiennych od H431 do H438; 1 akcja imienna zwykła H439; odcinek zbiorowy 4 akcji imiennych od H440 do H443; odcinek zbiorowy 2 akcji imiennych od H444 do H445; 1 akcja imienna zwykła H446; 1 akcja imienna zwykła H447; odcinek zbiorowy 75 akcji imiennych od J001 do J075; odcinek zbiorowy 25 akcji imiennych od J076 do J100; odcinek zbiorowy 5 akcji imiennych od J101 do J105; odcinek zbiorowy 195 akcji imiennych od J106 do J300; odcinek zbiorowy 85 akcji imiennych od J301 do J385; 1 akcja imienna J386; odcinek zbiorowy 7 akcji imiennych od J387 do J393; odcinek zbiorowy 62 akcji imiennych od J394 do J455; odcinek zbiorowy 4441 akcji imiennych od K0001 do K4441.

W miejsce unieważnionych dokumentów akcji zostały wystawione zaktualizowane dokumenty. Wszystkich  akcjonariuszy Polonii Warszawa S.A. zapraszamy po odbiór nowych dokumentów akcji, po wcześniejszym umówieniu się z sekretariatem Polonii Warszawa S.A., za pośrednictwem adresu e-mail: biuro|kspolonia.pl| |biuro|kspolonia.pl

 

Ogłoszenie

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI POLONII WARSZAWA S.A.

CELEM ICH WYMIANY NA NOWE

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Polonii Warszawa SA poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji z 1.000,00 zł na 500,00 zł, zgodnie z uchwałą NWZA Polonii Warszawa SA z dnia 06 lutego 2020 r. - Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy i posiadaczy akcji na okaziciela oraz akcji imiennych Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w terminie do dnia 2 października 2020 r., w siedzibie Spółki w Warszawie (00-206) przy ul. Konwiktorskiej 6/205, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy Spółki (10:00-16:00) w celu wymiany dokumentów na nowe.

Niezłożenie dokumentów akcji zgodnie z wezwaniem skutkować będzie unieważnieniem dotychczasowych dokumentów akcji zgodnie z art. 358 KSH.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: akcjonariusze|kspolonia.pl| |akcjonariusze|kspolonia.pl

Ogłoszenie o wezwaniu możecie znaleźć Państwo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 września 2020 r. nr 177, pod poz. 45791.