Oficjalna strona Polonia Warszawa

Regulamin sklepu internetowego spółki Polonia Warszawa S.A.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§4 WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§5 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§6 ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
§7 FORMY PŁATNOŚCI
§8 SPOSOBY DOSTAWY
§9 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
§10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§1 Postanowienia Ogólne

Sklep internetowy prowadzony jest przez Spółkę Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (00-206) przy ul. Konwiktorskiej 6 lok. 102, NIP 5252596006, REGON 147440802, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000522460.

 1. Definicje:
  1. SKLEP INTERNETOWY – Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.bilety.kspolonia.pl jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów);
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego sporządzony został w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
  3. USŁUGODAWCA – Polonia Warszawa S.A. – dane zawarte są w §1 powyżej;
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
  5. SPRZEDAWCA – Polonia Warszawa S.A. - dane zawarte są w §1 powyżej;
  6. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.);
  7. KUPUJĄCY – USŁUGOBIORCA , który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
  8. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych Kupującym może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  9. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
  10. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia;
  11. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
  12. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym;
  13. PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą;
  14. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA – wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego;
  15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;
  16. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) o prawach konsumenta oraz za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  17. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.


§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:
  1. prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym,
  2. umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
  3. przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej: www.bilety.kspolonia.pl
 3. Klient może kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną za pośrednictwem adresów e-mail: plbilety|kspolonia.pl| |bilety|kspolonia.pl;


§3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Internet Explorer w wersji lub
  2. Mozilla Firefox w wersji lub nowszej z włączoną obsługą lub
  3. Google Chrom w wersji lub nowszej z włączoną obsługą
  4. minimalna rozdzielczość ekranu pikseli


§4 Warunki zawierania umów o świadczenia usług drogą elektroniczną. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy.

 1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
  1. w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym należy wysłać maila zawierającego imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail oraz klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych i akceptację postanowień niniejszego regulaminu na adres mail bilety@kspolonia.pl
  2. niezbędne jest podanie następujących danych: login, hasło, imię i nazwisko, adres e-mail,
  3. konto może zostać utworzone dla osób, które osobiście zarejestrowały się do dazy kibiców klubu
 2. Reklamacje:
  1. reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy:
  2. zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę;
  3. rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.


§5 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
  1. wypowiedzeniu podlega umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, Newsletter);
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklepu bądź pisemnie,
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, Newsletter) w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
  4. Umowa wygasa po upływie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).


§6 Zasady dokonywania zakupów

Procedura zawarcia umowy sprzedaży:

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową i dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie .
 2. Złożenie zamówienia składa się z czterech etapów:
  1. 1 – wybór produktu („Do koszyka”)
  2. 2 – wybór sposobu płatności i dostawy
  3. 3 – wprowadzenie przez Kupującego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia
  4. 4 – potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. W chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedający przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez Kupującego adres potwierdzenie przyjęcia zamówienia produktu wraz z numerem zamówienia. Numer zamówienia pozwala Kupującemu na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.
 4. Zamówienie jest realizowane w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego w przypadku wyboru płatności z góry jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Kupującego zamówienia.
 5. Jeżeli przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.
 6. Cennik dostawy znajduje się pod adresem:


§7 Ceny i metody płatności

 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  1. Kartą (rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego );
  2. Przelewem (nr konta );
  3. W przypadku przedpłaty przelewem oraz dokonywania płatności za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego, Konsument zobowiązany jest dokonać niezwłocznej płatności, bezpośrednio po zakupie Produktu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy.


§8 Sposoby dostawy

 1. Produkt na terytorium Polski jest dostarczany według wyboru Klienta na adres wskazany przez niego w Zamówieniu.
 2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia i wynikają z wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 3. Termin dostawy to czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę. Czas ten należy liczyć w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. Czas dostawy Produktu uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
  1. W przypadku przesyłki kurierskiej, Klient ma prawo:
   1. po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika,
   2. jeżeli przed wydaniem Klientowi przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Kupującego , jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona,
   3. jeżeli po wydaniu przesyłki Kupujący zauważy ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, to niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, Kupujący może żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
 5. Zgodnie z art. 76 ustawy Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1173), przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
  1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
  2. zaniechano stwierdzenia o którym mowa powyżej z winy przewoźnika,
  3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
  4. szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
 6. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktu w Sklepie internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta.


§9 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wady produktu ( rękojmia) względem kupującego konsumenta uregulowana została w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.), art.556- 576 kc. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności gdy rzecz:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
   Wada prawna polegać może na tym, ze towar kupiony przez Kupującego:
   1. cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
   2. jest obciążony prawem osoby trzeciej,
   3. jest własnością osoby trzeciej,
 2. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  1. wymiany towaru na nowy;
  2. naprawy towaru;
  3. obniżenia ceny;
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 3. Wybór żądania należy do Kupującego. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  2. charakter wady – istotna czy nieistotna;
  3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 4. Jeśli Kupujący żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego:
  1. byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedającego albo
  2. w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 5. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedający wymienia towar lub usuwa wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedający nie dochowa tego terminu, Kupujący może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedającego i upływu wyznaczonego terminu Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 7. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedającego istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Sprzedający musi udowodnić, że wada powstała z winy Kupującego. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. po upływie roku od wydania towaru, Kupujący powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
 8. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Kupujący może wysłać listem poleconym do Sprzedającego na adres do korespondencji: Polonia Warszawa S.A. ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa albo na adres e-mail: biuro@kspolonia.pl
 9. Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy:
  1. naprawy towaru,
  2. wymiany towaru na nowy,
  3. obniżenia ceny towaru,
   ​To na Sprzedającym spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku braku informacji ze strony Sprzedającego we wskazanym terminie uznaje się, że reklamację za zasadną.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


§10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje jedynie Usługobiorcy (Kupujący) będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość. Wówczas Klient może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres Sprzedawcy;
 2. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
 5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał.
 6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni (czternastu dni) od dnia w którym Konsument odstąpił od umowy.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić klientowi równowartość ceny produktu i koszty związane z najtańszym sposobem dostarczenia przesyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Z uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jeżeli przedmiotem umowy jest bilet wstępu na imprezę sportową, można skorzystać najpóźniej w terminie do końca dnia poprzedzającego imprezę sportową, której dotyczy zakupiony bilet.


§11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.).
  2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.
  3. Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827)
  4. Inne właściwe przepisy obowiązującego prawa.
 3. Zmiany w regulaminie:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, o czym Usługobiorca zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie w wyraźny sposób zamieszczona na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail Usługobiorcy posiadającego Konto), a ponadto Usługobiorca zostanie każdorazowo poproszony o akceptację regulaminu podczas składania Zamówienia.
  2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni,
  3. W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.). zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia i zawarte umowy. W takim przypadku Zamówienia i umowy będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

Regulamin imprez masowych

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2013.0.611), zwanej dalej ,,Ustawą”, wprowadza się niniejszy regulamin imprez masowych - meczów piłki nożnej:

Regulamin imprez masowych - Mecze piłki nożnej z udziałem drużyny KS Polonia Warszawa

Rozdział I
§ 1. Zakres obowiązywania

 1. Regulamin dotyczy imprez masowych – meczów piłki nożnej, organizowanych przez POLONIA WARSZAWA S.A na terenie stadionu im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, usytuowanego przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym szczególności postanowienia regulujące:
  1. sposób organizacji imprezy masowej;
  2. obowiązki uczestników imprezy masowej;
  3. warunki uczestnictwa w imprezie masowej;
  4. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
  5. zasady odpowiedzialności uczestników imprezy masowej na zachowanie niezgodne z regulaminem

Rozdział II
§ 2. Sposób organizacji imprezy masowej - meczu piłki nożnej

 1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator imprezy.
 2. Impreza jest odpłatna i dostępną dla osób posiadających karty wstępu na imprezę masowa – mecze piłki nożnej (bilety jednorazowe, karnety, imienne zaproszenia itp. ) oraz, w przypadku wprowadzenia, imienne karty kibica, wydane zgodnie z właściwością przez Organizatora imprezy, podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej, bądź w uzgodnieniu z nim przez klub.
 3. Do zakupu lub bezpłatnego otrzymania kart wstępu, o których mowa w ust. 2, uprawnione są osoby które podczas zakupu okażą dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku wprowadzenia, posiadające imienną kartę kibica.
 4. Dokumenty uprawniające do wejścia na teren imprezy masowej, są imienne i nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży.
 5. Przyjmowanie zorganizowanych grup kibiców gości odbywa się zgodnie z odrębnymi regulacjami Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Rozdział III
§ 3. Obowiązki uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej

 1. Uczestnik imprezy jest zobowiązany:
  1. nie zakłócać porządku publicznego;
  2. Przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu;
  3. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych i służb informacyjnych zabezpieczających imprezę masowa dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie na imprezie, dokument tożsamości, oraz w przypadku wydania, kartę kibica;
  4. zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową;
  5. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
  6. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora imprezy masowej (w tym spikera zawodów), a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;
 2. Ze względu na bezpieczeństwo imprezy masowej uczestnicy imprezy masowej, na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na obiekt lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu zawodów.

Rozdział IV
§ 4. Warunki uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej

 1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową – mecze piłki nożnej osobie;
  1. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzonych imprez masowych;
  2. wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy;
  3. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
  4. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  5. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  6. małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
 2. Podczas imprezy masowej – meczu piłki nożnej zabrania się w szczególności:
  1. używania elementów odzieży lub przedmiotów służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwiania lub utrudnienia identyfikacji
  2. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych uczestników imprezy masowej do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;
  3. rzucania przedmiotami;
  4. wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora;
  5. zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
  6. uporczywego stania poza miejscami w sektorach wskazanych przez Organizatora;
  7. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
  8. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu;
  9. umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne;
  10. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu a także niszczenia infrastruktury obiektu;
  11. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych;
  12. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
  13. stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników imprezy masowej.
 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej – meczu piłki nożnej:
  1. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
  2. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
  3. pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie;
  4. środków odurzających, psychotropowych lub podobnie działających środków;
  5. kasków oraz parasoli;
  6. materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
  7. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
  8. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie;
  9. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
  10. wskaźników laserowych;
  11. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy/właściciela/ zarządcy / użytkownika obiektu;
  12. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wyrażania zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń przez Internet.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wyrażania zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.
 6. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności, zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora imprezy.
 7. Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z ust. 2-3 oraz ust. 6 powyżej, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.

Rozdział V
§ 5. Uprawnienia uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej

 1. Uczestnik imprezy ma prawo:
  1. przebywać na terenie stadionu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępniania obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej;
  2. w nieskrepowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników imprezy masowej;
  3. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
  4. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
  5. korzystać z pomocy medycznej na imprezie;
  6. korzystać z punktu depozytowego po uprzednim zgłoszeniu służbom porządkowym lub służbom informacyjnym Organizatora.
 2. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do;
  1. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy masowej;
  2. żądania od Organizatora zwrotu kosztów, za niewykorzystane bilety lub karty wstępu uprawniającego do udziału w imprezie masowej na zasadach określonych przez Organizatora w odrębnych regulaminach,
  3. składania skarg i wniosków.

Rozdział VI
§ 6. Postanowienia szczególne dotyczące rozgrywek ligi zawodowej

 1. Poprzez zakup biletu, karnetu, wejście w posiadanie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej uczestnik imprezy udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez Organizatora, podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej, jego spółki zależne bądź stowarzyszone kluby piłkarskie, danych osobowych niezbędnych do spełniania wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także do przekazywania tych danych innym podmiotom na zasadach i w zakresie wskazanym w w/w Ustawie
 2. Dane o których mowa w ust. 1 muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane o których mowa powyżej przetwarzane są nie dłużej niż przez okres dwóch lat od daty ostatniego imprezy masowej – meczu piłki nożnej, w którym uczestnik brał udział.

Rozdział VII
§ 7. Przepisy końcowe

 1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesna zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
 2. Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej mogą być usunięte z terenu imprezy masowej.
 3. Wobec sprawcy naruszenia regulaminu Organizator imprezy masowej będącej meczem piłki nożnej może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych imprezach masowych przeprowadzonych przez tego Organizatora. Od zastosowania zakazu klubowego osobie ukaranej służy prawo do złożenia odwołania do właściwego podmiotu zrządzającego rozgrywkami w terminie i w trybie przez niego określonym.
 4. W przypadku określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 5. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby Organizatora odmawiają osobie wstępu na imprezę masową w przypadkach określonych w art. 22.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
 6. W przypadku zatrzymania uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej przez służby informacyjne lub służby porządkowe Organizatora imprezy masowej, w związku ze złamaniem przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, Organizator imprezy masowej zastrzega sobie prawo tymczasowego zatrzymania i/lub zablokowania dokumentu upoważniającego do wstępu na imprezę masową. Dokument taki zostanie uczestnikowi zwrócony i/lub odblokowany na jego wniosek, niezwłocznie w przypadku odstąpienia od nałożenia przez Organizatora kary zakazu klubowego, a w przypadku nałożenia tej kary, w termonie 3 dni od dnia jej wykonania.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej karty wstępu z zastrzeżeniem, że zmiana będzie ogłaszana przez Organizatora niezwłocznie po podjęciu informacji o konieczności jej dokonania
  2. stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu w wydychanym
  3. Unieważnienia karty kibica, identyfikatora, abonamentu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę masową, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Regulamin imprezy masowej – meczu piłki nożnej wchodzi w życie z dniem 08.07.2016r.

Zarząd POLONIA WARSZAWA S.A

REGULAMIN JEST UDOSTĘPNIONY DO WGLĄDU W SIEDZIBIE KLUBU, W KASACH, W PUNKCIE WYRABIANIA KART KLUBOWYCH KART KIBICA ORAZ NA OFICJALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ KS POLONIA WARSZAWA