Oficjalna strona Polonia Warszawa

TERMIN STYCZNIOWEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

2018-12-31
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polonii Warszawa SA, zwołane
na 20 grudnia 2018 r. o godzinie 13.00 dokonało wyboru przewodniczącego
a następnie uchwaliło  przerwę w obradach do dnia 14 stycznia 2019 r.
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie podejmie obrady w dniu 14
stycznia 2019r. o godzinie 13.00 w siedzibie Business Centre Club w
Warszawie, Plac  Żelaznej Bramy nr 10.
 
W zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze, którzy reprezentowali 77,17
% głosów.
 
Przerwa w obradach pozwoli określić źródła finansowania
działalności Spółki w 2019 roku inne, niż wkłady lub pożyczki
akcjonariuszy, co jest istotne dla rekomendacji opinii biegłego
rewidenta oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.